Privacy Policy

Zwennes Automotive respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het  bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van  persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij  daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze  verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de  rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht  op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,  plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw  computer, mobiele telefoon of tablet. 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende  gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van  toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie  vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

  1. Website (hierna ook “De website”): www.zwennesautomotive.nl 
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De  beheerder”): Zwennes Automotive , gevestigd te Marsdiep 6, 2631 NL te  Nootdorp, kvk-nummer: 85940895 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de  gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,  politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het  bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,  videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om  de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site  zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere  reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of  slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.  Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of  beperken tot de gehele of een gedeelte van de website 
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in  strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of  onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn  functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is  uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw  apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het  internet. U bent bovendien zelfverantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op  internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden  of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.  U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze  website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te  verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Zwennes Automotive en (een) externe  verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een  geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt  beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met  name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,  locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor  de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt  door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het  verwerken van uw bestellingen. 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of  wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,  alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te  nemen via info@zwennesautomotive.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig  identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres 

waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende  verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken  en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden  verlengd. 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht  en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft  verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van  die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming  van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde  functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze  informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst  te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@zwennesautomotive.nl 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich  te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van  iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert.  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens